Seni cok seviyorum Allahym❤ Miss_ Aisha
H A L Y P A . R U
W e B . S o y g u l i . R u
Agza: 10 Myhman: 4
Iceri gir Agza bol
Vip agzalar(0)
# Şu gün saýtymyzda 1 -sany agzamyzyň doglan güni !!!
PHOTO BloG
Doly gör
Bölümler

Mowzuklar
Soňkylar | Gürrüňdeşlik | Umumy bölüm | Jemgyýet we ynsan | Sungat älemi | Internet we programmirleme | Internet biznes | Kompiýuter we tehnika | Telefon we operatorlar | Ylym-Bilim | Saýt barada | Hemmesi
07 ‒ Dekabr

Söhbet Döwletow ,,Söýgi oýunynda mydam utuldym.''
+7
16:08
Gutlaýan! Başardyň, ýalňyz goýmagy, Senem menden hem söýgimden gutuldyň. Hem aglan men hem-de ýitiren hem men, Söýgi oýunynda mydam utuldym. Sen ýalňyz ýürekde açylan güldiň, Seniň gara gözleriňde tutuldym. Mensizlik sowgadym, al indi gülgin, Onsuz, men söýgide mydam utuldym. ,,Ýar, ýar’’ diýip, kän arzuwlar edipdim, ,,Söýgi’’ atly ýalan duýga satyldym. Kyn günümde ýeke goýup gidipdiň, Men ýalan duýgyda mydam utuldym....
awtor: Mr-Pro | teswirler: 8 | okaldy: 21
17 ‒ Ýanwar

Bolsa bolyar telefonym
+1
17:21
G"tde türsük bolman geçsin, Bolsa bolýar telefonym . Gyz gelmese gelmän geçsin, Gelse bolýar telefonym . Ejem diýýär milýon gezek, "Şu telefon nämä gerek ?" Iýmerinem etli börek, Bolsa bolýar telefonym . Kakam diýýär "Eý doňýürek! Seni hem öýermek gerek " Gyz-pyz bary biderek , Bolsa bolýar telefonym . Agam diýýär içip arak, "Ýaşa inim,gezme biderek " Çyndanam küýseýär ýürek, Bolsa bolýar telefonym . Genjemä düşünse g...
awtor: Gulli | teswirler: 1 | okaldy: 4
11 ‒ Ýanwar

Agent_007'den ilkinji hoşlaşyk :|
+1
17:20
Salam hormatly saýt agzalary! Ine bu günem men bütin internet äleminden gitmegi ýüregime düwdim. Bu ýol ruhy we maddy tarapdan men üçin iň gowy ýol diýip umyt etýärin.. Göwniňize degen bolsam hemmäňizden ötünç soraýaryn! Wirtual älemde maňa bilmeýänlerimi öwredeniňiz üçin hemmäňize minnetdarlygymy bildirýärin! Bu gün bolsa men kimiň dost kimiň duşmanlygyny aňyp ýetdim.. [b]We esasanam "EzberEller Web developer group"a u...
awtor: Agent_007 | teswirler: 4 | okaldy: 18
12 ‒ Ýanwar

Sosiskaly pizza
+1
16:55
Içindäkiler — Sosiskaly pizza taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary •3 stakan un •Ýarym paket hamyr maýa •50 ml zeýtun ýag ýa-da ösümlik ýag •Duz •Suw Sousy üçin: •1 çemçe tamat •1 pomidor •2 diş sarymsak •zeýtun ýag •duz we gara burç Üsti üçin: •Bolgar burç •1 pomidor •2-3 sosiska •Peýnir •Mekge, gara zeýtun konserwa Taýynlanyşy / bişirilişi 1.Uny bir gaba alyp duzlamaly, ortasyny açmaly we hamyrmaýany goýmaly, hamyrmaý...
awtor: Gulli | teswirler: 5 | okaldy: 9
17 ‒ Ýanwar

Hoş gal eziz mekdebim
+1
17:24
Bir mekdepde bile okap,bile geçdi ýaşlygymyz Hoş gal eziz klasdaşlam,hoş gal eziz mekdebim Bize täze giň ýol açdy dörtligimiz ,bäşligimiz Hoş gal eziz deňi duşlar ,hoş gal eziz mekdebim Gör biz bu gün uçurym biz ellermizde bägüller Mekdep seniň goýnuňda geçirdik biz nä günler Göýä uçar guş kimin uçup gitdi aý-ýyllar Hoş gal çagalyk ýyllam,hoş galeziz mekdebim On ýyl bile gülişip oýnardyk biz şadyýan Günler nähili...
awtor: Gulli | teswirler: 2 | okaldy: 3
17 ‒ Ýanwar

Ejeme…
+1
17:27
Birje gezek ýylgyrsana ejemjan Gussa batyp öz-öziňi gynama Ýylgyrsana ,ýylgyrmana sebäp kän Hasrat çekip öz-öziňi gynama Sen ýylgyrsaň dünýäm bolar ýaz ýaly Agras gülkiň bir jadyly saz ýaly Öňki çeken hasratlaryň az ýaly Göz ýaş dökip öz-öziňi gynama Göz ýaş dökip köýdirme kül ömriňi Duşsa duşubersin durmuş öwrimiň Ýykmasana gülden näzik göwniňi Oýa batyp öz-öziňi gynama Öwitlerňi örkim saýyp özime Seniň wasby...
awtor: Gulli | teswirler: 0 | okaldy: 2
13 ‒ Ýanwar

Bolsun
+7
15:09
Yalan dosta bermejek bol syryñy Dostuñ dosty bardyr muny berk belle Hic hacan namarda serme eliñi Namartlar azalsyn cyn dostuñ bolsun Gulersiñ bir gun aglarsyñ bir gun Aglandan kop bolar gulen dostlaryñ Yeke galsañ dert tumlukde tumlenip Gapyñ kakyp geljek cyn dostuñ bolsun...
awtor: Lälijek bala | teswirler: 9 | okaldy: 15
15 ‒ Ýanwar

Ozal
+0
05:48
Saglygyñ gadyrny bilgin,hassa bolmazdan ozal Hassalygña şükür etgin,tä ki ölmezden ozal. Düz ýeriñ gadyrny bilgin derýaga dolmazdan ozal Gämide hüşgär oturgun,girdaba gelmezden ozal Ýaşlygyñ gadyrny bilgin,tä ulalmazdan ozal....
awtor: Alek | teswirler: 0 | okaldy: 4
03 ‒ Ýanwar

Gaty gorman
+5
16:38
Maýmynjyk +EJE bız nmcun owadan dala -Oglum şukur et bu haty okapdurana nm dıyjek....
awtor: SAPALY | teswirler: 4 | okaldy: 20
30 ‒ Noýabr

komek edayynda
+0
14:42
Elimde galam depderim otagda yeke ozim seni yatlap yashdan doldy menin gara gozim xic kim xalymy soranok yeke galam dertdeshim ............ yzy yadyma dushenok shu Kera'nyn xaysy aydymai bilyan bamai :)...
awtor: XuLiGaNKa | teswirler: 2 | okaldy: 19
02 ‒ Ýanwar

Hakyky bolan waka:(
+12
04:34
Bir okuwcy gyz bir oglany seyle söýýä ozinden beter gowy gorya emma oglanyñ niyeti basgaca bolya.Bu gyz bln oglan halashyp bashlayarlar .Dususyalar bile aylanan bolyalar karocim seydip 2 ay gecya 2 aydan soñ oglanyñ niyeti uytgap gyza basga goz bln garaya.oñ gundiz dususyan bolsalar indi gije dususmany oglan yuregine duwya gyz hem muña garshy bolup durmaya sebabi gyz oglana seyle ynanya.Emma oglanyñ seyle haramzadadygynda...
awtor: Lälijek bala | teswirler: 15 | okaldy: 34
04 ‒ Ýanwar

Maslahat gerek
+4
11:13
Meni 5 aýdan bäri bir nejislik duygy gabaýar men 2021 maýda okuwy gutardym 3 aýlyk kanikul men ýokary okuwa girmane tayynlanyan . Meniň 2sany dostum bar hakyky dost dälde ýöne dost a bir dostumyn gyz dogany bar özünden uly sho gyza 2nji dostum söz aytya ony hem men bilýän 2nji dostum gowy oglan däl kellesinde gara pikir sho gyza bolan diňe oýnap gitmekdi. Meniň hem wyjdanym ýol bermedi 1nji dostuma aytdym seniň gyz dog...
awtor: Aymyrat | teswirler: 8 | okaldy: 33
07 ‒ Ýanwar

Bye Bye
+3
07:21
Ilki bn hemma salam! Gouwmy yagdaylarynyz? Men bu temany acmagymyn maksady, hemmaniz bn hoslasmak. Hos sag bolun sag aman gezin... saglykda gorselin... Men unsumi internetden bashga zatlara sowmaly dn karara geldim we muny internetden dashlashyp edip bilerin... Elbetde, durmushyn yashayyshyn talabydyrda bu yagdayam, oturyp-oturyp shu karara geldim... Name durmushyn yollary bizi nirelere alyp barmayar... Bu yagdayam dogry...
awtor: LONE_WOLF | teswirler: 10 | okaldy: 21
12 ‒ Ýanwar

Kekes - islän wagtyňyz çaý ýa-da kofejik bilen iýer ýaly süjijek, şokoladlyja, keýpiňizi göteraýjek
+0
16:31
Içindäkiler — Şokoladly keks taýynlamak üçin gerekli azyk harytlary •1.5 bulgur şeker •1 bulgur (200 ml) süýt •3 ýumurtga •0.5 bulgur ösümlik ýagy •1.5 bulgur un •1 gabartma tozy •1 wanelin •25 gr (1 paket) kakao Sousy ücin: •2 bulgur süýt •0.5 bulgur şeker •50 ml (yarty bulgurdan az) ösumlik ýagy •25 gr kakao Taýynlanyşy / bişirilişi 1.Giň gaba 3 yumurtga bn 1.5 bulgur şekeri salyp kopükleyänçe garmaly. 2.1 bulgur süyt b...
awtor: Gulli | teswirler: 0 | okaldy: 5
11 ‒ Dekabr

Sheyle yagdayda kim name etyarka?
+5
07:00
Men hem gyzyklandym awtobusda, märekede, ýygnakda umuman adamlaryň köp bolan ýerinde, adamlar bilen gözün biri birine deň gelende näme etýäňiz? Kä halatlarda biri birine gözüň deň gelýär, menä şonda eger deň gelen adamym gyz bolsa soňuna çenli gözimi gyrpman gidişýän eger erkek bolsa käwagt gidişýän käwagt özüm çekýän gözlerimi. siz?...
awtor: Snickers | teswirler: 15 | okaldy: 33
09 ‒ Ýanwar

Sohbet Dowletow ,,Bagtlymyň?!''
+4
15:38
Degdimi söýenim, goýup gideniňe, Sözle ýarym, bu gün mensiz bagtlymyň?! Garyp görüp gitdiň, baýlyga gyzyp, Täze ýaryň bilen bu gün bagtlymyň?! Eşitdim, täze ýar tapypsyň balam, Sen ýatlaňok, A meň elimde galam, Öňümden çykaýsaň, bermegin salam, Mensizlik isläpdiň indi bagtlymyň?! On ýedimi elden alan söýgülim, Ýakdyň ýaşlygymy, boldum görgüli, Söz beripdiň, tapmazdyň hiç söýgüli, Nadanym sen özge bilen bagtlymyň?! Pul...
awtor: Sohbet_Dowletow | teswirler: 1 | okaldy: 11
24 ‒ Oktýabr

1nji gün ,,Ol Geler''
+2
18:58
Güller reňbe-reň açylypdy, miweli agaçlar tebigatyň gözelligine görk goşýardy. Çagalar şatlanyp, guşlar pelpelläp uçuşyp, derýalar joş urýardy. Dünýä özboluşly gözellige beslense-de, bagtsyzdy. Sebäbi onuň üstünde örän aýylganç wakalar bolup geçýärdi. Adamlar özlerine sansyz nygma1tlary eçilen beýik Biribary unudypdylar. Olar Ýaradana däl-de, başga zatlara tapýardylar. Biri oda çokunsa, ýene biri Güne tapýardy, kims...
awtor: Sohbet_Dowletow | teswirler: 1 | okaldy: 10
09 ‒ Ýanwar

Hemmäňize sorag?
+3
05:17
Eger gyz özuni çaga ýaly alyp barsa , onda ol gyz bagtly diyilyar. Gyz özuni çaga yaly alyp barsa diyen sozune dusunmedim. gYZ OZUNI nadip çaga yaly alyp barmaly? Jogabyňyza garasyan...
awtor: Han_gyzy | teswirler: 12 | okaldy: 21
09 ‒ Ýanwar

Sorag
+0
06:57
Gyzyñ söýgisi guyclimi ya oglanyñky? Herkim pikirini yazsyyyyyyn...
awtor: Lälijek bala | teswirler: 6 | okaldy: 16
07 ‒ Ýanwar

Tapdyryamy sowjagyn
+0
18:48
Tapdyryamy sowjagyn suna menzes aydym ba sol kimde ba bolsa gerekda...
awtor: Muslim | teswirler: 2 | okaldy: 14
Umumy: 879
1 2 3 ... 44 >>

Forum Map
Aforizmler
Sport älemi
Nutuklar
Nakyllar
Matallar
Talyplar w okuwcylar
Dashary yurt dilleri
Ylym-Bilimde osüşlikler
Kitaphana
Zenanlar bölümi
Aşpezlik syrlary
Internet resurslar
Sayt döretmekde komek
Programmirleme dilleri barada
Pulluk hyzmatlar we teklipler
Taze tehnalogiyalar
Telefonyn görnüşleri
Mobil operatorlar
Dünýa tazelikleri
Goşgular dünyäsi (1)
Goşgular dünyäsi (2)
Goşgular dünyäsi (3)
Awto älemi
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Degishmeler älemi
Oyunlar,tetler,soraglar
Gutlaglar we dilegler
Agzalardan Interwyu
Jahan kino sungaty
Turkmen aydy sungaty
Jahan aydym sungaty
Saýt hakynda
Sayt tazelikleri
Ortaça
Teklipler

Library Map

Giriş Aramyza goşul Parolymy_unutdym
Soyguli.Ru 2019-2021 ýyl
Ýene-de ulgamda!
© By (Web developer) Kakabaýew Atamyrat [We-Pro]
(Adminstrator) Perka

Яндекс.Метрика