Inni seň bilen isim yok yok,bolsanam kim bilen isim yok yok....Yekeje
H A L Y P A . R U
W e B . S o y g u l i . R u
Agza: 8 Myhman: 3
Iceri gir Agza bol
Vip agzalar(0)
# Şu gün saýtymyzda 1 -sany agzamyzyň doglan güni !!!
PHOTO BloG
Doly gör
Bölümler

Mowzuklar
Soňkylar | Gürrüňdeşlik | Umumy bölüm | Jemgyýet we ynsan | Sungat älemi | Internet we programmirleme | Internet biznes | Kompiýuter we tehnika | Telefon we operatorlar | Ylym-Bilim | Saýt barada | Hemmesi
08 ‒ Ýanwar

Söýdüm
+3
06:55
Dertli ýüregimiň dermany sensiň Söýdim,söýdim men ýene seni söýdim Bilmedim nireden girdin dunyame Söýdim,söýdim men ýene seni söýdim Ilki basda kän üns hem bermandim Söýýänsiň diýip hem pikir etmändim Wah bu ýürege erk edip hem bilmedim Söýdim, söýdim men ýene seni söýdim [b]Söýýän diýeniňde, bir gez beýgelýän Söýýänligiňi bilip şatlanyp gezýän Bu gün seň şanyňa goşgylar düzýän Söýen ýarym, ynan! Men sen...
awtor: aLyM | teswirler: 2 | okaldy: 13
07 ‒ Ýanwar

Su gosgyny tapyp berayin!
+0
09:12
Salam saytdaslar gosgyn ady "Tebigat" bolmaly icinde seyle setirler bolmaly ey tebigat nama gelyar gaharyn sonuragynda bolsa su setirler bolmaly belki belki sonsuz belkiden son on basga saytda goylupdy diamond agza yada maya nikdaki gyz agza goyupdy tapsanyz goyayyn onunden sagbolun!...
awtor: Быть _может | teswirler: 0 | okaldy: 11
06 ‒ Ýanwar

Sohbet Dowletow ,,Aglama ýüregim, goý, sen aglama!''
+7
17:38
Ýatlap, ýene ýakylanja geçmişi, Aglama ýüregim, Goý, sen aglama! Unudaly kalbym, gel, unudaly, Aglama ýüregim, Goý, sen aglama! Meniň ýaly gije ýatlap ýatmasyn, Sowuk wagty garaşanym ýatlasyn, Biz dymaly, ol ökünip aglasyn, Aglama ýüregim, Goý, sen aglama! Dertdeşim bar, kagyz bilen galamym, Unutmaryn, bu dertlere salanyň, Ýene ýazyp, ondan arym alaryn, Aglama ýüregim, Goý, sen aglama! Söhbet DÖWLETOW. 06.01.2021ý....
awtor: Sohbet_Dowletow | teswirler: 0 | okaldy: 14
06 ‒ Ýanwar

Söýgi setirleri
+1
15:11
Indi seniň baryň ýoguň deň maňa, Saňa bolan yshgym gidipdir öçüp, Görünsede bu sözlerim geň saňa Goýýaryn öňüňde ýüregim açyp. Indi seniň baryň-ýoguň deň maňa, Söýgümiň boş sallançagy yranýar, Bagtym bolup görünipdiň öň maňa, Indi bagtym alyslarda görünýär! Indi sen hakynda edemok pikir, Basharsam gezýarin asla ýatlaman, Bagtym saňa bagly däl eken, Galdy senden maňa diňe ýatlama! Goýaýn öñüñde yuregim açyp, Sö;ýüpdim m...
awtor: Хулиганка | teswirler: 0 | okaldy: 7
06 ‒ Ýanwar

Ilki soyguden son soyme yokmy?
+6
04:35
Ilkinji söýgümden gaýdanda badym, Indi maňa söýmek ýokdyr diýýärsiň. Men saňa düşünýän: sen şeýle adam Bir ömürde ýeke gezek söýýärsiň. Men bolsa bu söze henizem garşy. Şübhe bolmaz ýüregimiň päkdigine. Ynansamam başky söýgiň bardygna, Ynanamok başga söýgiň ýoklugna. Ynha, dymyp dursuň meniň garşymda, Egniň ketenili, başyň öýmeli. Hany aýt sen, bir gezeklik ömürde Näme üçin biz ýeke gezek söýmeli. Özüň dek bir gyzy söý...
awtor: Aynajan | teswirler: 2 | okaldy: 12
01 ‒ Ýanwar

Sohbet Dowletow ,, Biwepa Ýaryml!''
+5
14:23
Salam! Balam ýene seni ýatladym, Her gün ýatlap gijelerne ýatmadym, Senden soň hiç kime gülüp bakmadym, Sebäp unudamok biwepa ýarym. Täze ýylda her kim gülýär, şadyýan, Men bolsa bir özüm seni ýatlaýan, Şu ýerden seň baýramyňy gutlaýan, Arzuwym bagtly bol biwepa ýarym. Ençe baýram geçdi, doglan gün geçdi, Bir gezek ýazmadyň, umydym öçdi, Ynananym bitmez ýaralar açdy, Ölsemem unutman biwepa ýarym. Bir aýdan bir ýyl bolý...
awtor: Sohbet_Dowletow | teswirler: 2 | okaldy: 14
03 ‒ Ýanwar

Gerekdir
+1
19:30
«Menem» diýen goç ýigide Bir mynasyp ýar gerekdir. Arap at, ýowly ýigide Almaz zülpükar gerekdir. Ýigit öler ýurt üstünde, Janyn berip ar üstünde, Goç ýigitler il üstünde Namys bilen ar gerekdir. Bäş gün köňül hoş etmäge, Saçak ýazyp, nan dökmäge, Abraý alyp, at etmäge, Golda bendi-bar gerekdir. Mekgä baran bolar hajy, Aýralyk ölümden ajy. Goç ýigide ar galyjy, Aşyga didar gerekdir. Artdyr pelek ah...
awtor: Murka | teswirler: 1 | okaldy: 6
05 ‒ Ýanwar

Her bir ynsan ýazmagy başarmaz...
+2
14:28
[b][i] Her bir ynsan ýazmagy başarmaz. Bagtly we şadyýan ynsan hem. Çünki olar, öz bagtyny we şatlygyny beýan ederler. We gaty bir üns çekmez. Iň köp, ýüregi bölek-büçek, ýalňyz, hiç kime ynamy galmadyk ynsanlar ýazar... ...Iň köp şolar söýülmäge mynasypdyrlar. Iň köp şolar gadryňy bilerler. Iň köp şolar söýerler. Söýgä mynasyp bolmadyk ynsanlar hemişe ýakyndyrlar. Muny hemmämiz bilýäs. Ýöne, bize gowy ýaraýan ynsan...
awtor: Lisa_Gray | teswirler: 1 | okaldy: 8
05 ‒ Ýanwar

Sohbet Dowletow ,,Aglarsyň!''
+1
17:21
Salam, ýene ýazýan ilkinji söýgim, Setirlerim okap, belki aglarsyň! Aglamagyn, ýada salyp geçmişi, Men ýadyňa düşsem, sessiz aglarsyň! Bilýän, içiň aglap durandyr belki, Sen diýe illere boldum-la gülki, Özüň gitmesediň, oýlanyp ilki, Düşünersiň, sen ökünip aglarsyň! Ýadyňa sal, sowukda garaşanym, ,,Geler’’ diýip, maňa sen garaşmagyn, Ýat bolupdyr, ýalandan bakyşlaryň, Terk edilen günüň ýeke aglarsyň! 3-4 aýdan birje ge...
awtor: Sohbet_Dowletow | teswirler: 1 | okaldy: 7
05 ‒ Ýanwar

Gosgyny tapyp berayin
+0
20:34
Secenlapdir gyrawlapdyr saclaryn Yylar manlayyna salypdyr gasyn Ulaldymmy onaldymmy bilemok Kaka juda eziz esdilyar sesin Su gosgynyn dowamyny bilyan bar bolsa mana yazayynda hic yerden tapamok...
awtor: Selya | teswirler: 1 | okaldy: 9
29 ‒ Dekabr

Kim birinji repde?
+6
09:17
Abdy daýy (Abdy daýy man) Syke däli ( essalowmaleýkim) Darkray (setire geçirlen ömür) La blaze Harasat (bu ýene HARASAT) We başgada haýsy repçini halaýan bolaňyz ýazaýyň...
awtor: Wepa | teswirler: 17 | okaldy: 27
01 ‒ Ýanwar

Asgabadyn taryhy
+1
09:20
Aşgabat Türkmen-Parfiýa we Türkmen-Seljuk imperiýalarynyň strategik merkezi hökmünde türkmen halkynyň taryhynda asyrlara ýaň salan köp sanly wakalaryň şaýady bolupdyr. 1881-nji ýylda gadymy galaly Aşgabatda harby serhet berkitmesi döredilipdir we şäher Zakaspiý oblastynyň administratiw merkezine öwrülipdir. 1919-1927-nji ýyllarda Poltaraskiý diýlip atlandyrylypdyr. 1924-nji ýylda Türkmenistan SSR-niň paýtagty derejesine e...
awtor: admin | teswirler: 1 | okaldy: 3
01 ‒ Ýanwar

Siz nähili ýatýaňyz?
+2
09:45
Gapdalda, aýaklary biraz epläp. Deňagramly, ýumşak adamlar. Olar daş-töweregindäkiler bilen konflikte seýrek girýärler, paýhasly ylalaşyklara ýykgyn we dürli durmuşy ýagdaýlara kynçylyksyz uýgunlaşýarlar. Ýöne olar öz maksatlaryna ýetmek üçin ýeterlik derejede batyrlyga, energiýa we tutanýerlilige eýe däl, şöhratparaz däl, jemgyýetde lider bolmaga ymtylmaýarlar. Olar kölegede, aýratyn hem, özüniň sylaýan we gowy görýän ad...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 10
01 ‒ Ýanwar

MENIŇ HAT-ÝAZUWYM – MENIŇ HÄSIÝETIM
+1
09:41
Köplenç şeýle bolýar, tanajak bolýan adamyň özi barada hiç zat gürrüň bermeýär. Hat-da tanamaga mümkinçilik hem döretmeýär. Onuň häsiýetini öwrenmäge we tanamaga hiç hili mümkinçilik ýok, beýle ýagdaýda onuň ýazan hat-ýazuwyny almaga çalyşyň. Belli bolşy ýaly, adamyň hat-ýazuwy we häsiýeti iki sany dürli-dürli zat, emma harplaryň ýykylyşy, gurluşy, ölçegi we şuňa meňzeş alamatlary boýunça adamyň öz dilinden gür...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 5
01 ‒ Ýanwar

psihologlaryň sitatalary.
+1
09:15
1.Platon •Gürlemek akylyň sungatydyr. •Parasatlyk ykbaldan üstün çykýar. •Gowy adam - bu özge bir kişä ýagşylyk sowgat berip bilýän adamdyr. •Kitap –bu durmuş mugallymy •Adamlar özüniň garyplygyny özlerinden däl, töweregindäki adamlary , durmuşy günäkärleýärler. 2.Aristotel •Durmuşyň bar manysy ýagşylyk etmekden ybaratdyr. •Ýagşylyk etmek üçin ozaly bilen oňa eýýe bolmaly. •Ertirden başlap başga bir adam boljak...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 4
01 ‒ Ýanwar

ADAMYŇ BOÝYNA GÖRÄ HÄSIÝETINI ANYKLAMAK MÜMKINMI?
+2
09:12
ADAMYŇ BOÝYNA GÖRÄ HÄSIÝETINI ANYKLAMAK MÜMKINMI? Daşky görnüşimiz, ýagny boýumyz diňe daş keşbimizi bezeýär diýip düşünýärsiňizmi? Elbetde, bu antropologiki maglumat diňe bir daşky görnüşimiziň bezegi bolman, eýsem bu adamyň häsiýetindäki şahsy aýratynlygyny hem görkezýär. Psihologlar adamyň daşky görnüşini “okap” onuň bilen nähili aragatnaşyga girmelidigini ýa-da aragatnaşykda özüňi nähili alyp barmalydygyny aňsatlyk b...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 7
31 ‒ Dekabr

Taze ýyl geldi
+0
18:48
Kone yylda goyup aladalary taze yyla satlyk bn adin siz Ayazbaba size sowgat paylasa bagtyn gulki sowgadyndan dadyn siz baylygynyz saglyk bolup dokulsin yykylsanyz dusun bagtyn ustune her ojakda caga sesi kopelsin taysyzlaram yetsin bagt kosgune hokum sursun parahatlyk dunyade gozyas dine satlyk un secilsin durmusynyz beslap yaza bahara allam size uzak omur ecilsin YETIP GELYAN TAZE YYLYN GUTLY BOLSUN!!! Hemmanizi bayram...
awtor: Aynajan | teswirler: 0 | okaldy: 3
31 ‒ Dekabr

Taze ýyl gutlagy
+0
18:47
Taze yylyn gutlyy bolsun janyn sag omrun uzakja bolsunnn 2021 de yetip bilmedik arzuwlana 2022 de yetmek nesip etsin okuwy sagaman tamamlap yokary okuw jaylaryna girip diplom almak nesibp etsin!!!...
awtor: Aynajan | teswirler: 0 | okaldy: 2
31 ‒ Dekabr

С наступающим ВАС Новым годом!
+0
11:35
Желаю вам всем исполнения желаний… Помириться с теми, кто вам всё же дорог! Простить тех, кто сделал больно, и быть прощёными… Соединить сердца, кто ещё не успел… Конечно же, здоровья ВАМ и вашим близким! Любви и счастья в Новом году! Успехов в творчестве! Больше улыбаться, блеска в глазах! Полёта держась за руки, нежных слов! Удачи во всём! Вы все по своему мне дороги! Вы все замечательные! Добрые, злые — неважно! Вы в...
awtor: Miss_Minnosh | teswirler: 0 | okaldy: 5
29 ‒ Dekabr

Sohbet Dowletow ,,Geldi täze ýyl!''
+5
15:15
Bu gün Watanyma şatlygyn seçip, Şowhun bilen, ynha, geldi täze ýyl. Täze senenama ýene-de göçüp, Türkmen topragyma geldi täze ýyl. Beslän arzuwlarňyz hasylly bolsun, Her kimiň gül ýüzi şatlykdan dolsun, Lowurdap halkyma täze gün dogsun, Buýsanç paýlap ile, geldi täze ýyl. Saçaklar ýazylsyn süýjilik bilen, Döwlet bilen gelsin, öýe her gelen, Ömürlik ýylgyrsyn, bir gezek gülen, Ýene bir ýyl münüp, geldi täze ýyl. Her bi...
awtor: Sohbet_Dowletow | teswirler: 1 | okaldy: 13
Umumy: 879
<< 1 2 3 4 ... 44 >>

Forum Map
Aforizmler
Sport älemi
Nutuklar
Nakyllar
Matallar
Talyplar w okuwcylar
Dashary yurt dilleri
Ylym-Bilimde osüşlikler
Kitaphana
Zenanlar bölümi
Aşpezlik syrlary
Internet resurslar
Sayt döretmekde komek
Programmirleme dilleri barada
Pulluk hyzmatlar we teklipler
Taze tehnalogiyalar
Telefonyn görnüşleri
Mobil operatorlar
Dünýa tazelikleri
Goşgular dünyäsi (1)
Goşgular dünyäsi (2)
Goşgular dünyäsi (3)
Awto älemi
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Degishmeler älemi
Oyunlar,tetler,soraglar
Gutlaglar we dilegler
Agzalardan Interwyu
Jahan kino sungaty
Turkmen aydy sungaty
Jahan aydym sungaty
Saýt hakynda
Sayt tazelikleri
Ortaça
Teklipler

Library Map

Giriş Aramyza goşul Parolymy_unutdym
Soyguli.Ru 2019-2021 ýyl
Ýene-de ulgamda!
© By (Web developer) Kakabaýew Atamyrat [We-Pro]
(Adminstrator) Perka

Яндекс.Метрика