Aýtsaňam çynyňy, diýýäler çynyňmy... bu: Mr_Ch
H A L Y P A . R U
W e B . S o y g u l i . R u
Agza: 10 Myhman: 4
Iceri gir Agza bol
Vip agzalar(0)
# Şu gün saýtymyzda 1 -sany agzamyzyň doglan güni !!!
PHOTO BloG
Doly gör
Bölümler

Mowzuklar
Soňkylar | Gürrüňdeşlik | Umumy bölüm | Jemgyýet we ynsan | Sungat älemi | Internet we programmirleme | Internet biznes | Kompiýuter we tehnika | Telefon we operatorlar | Ylym-Bilim | Saýt barada | Hemmesi
27 ‒ Dekabr

GUTLAG
+2
13:20
Yetip gelyan taze 2022- nji yyl bilen sizi we agzybir masgalalarynyzy gyzgyn gutlayaryn.2022- nji yyl her masgala: 4 pasyl - jan saglyk; 12 ay- agzybirlik; 52 hepde - gulki satlyk ; 365 gun - ustunlik; 8760 sagat - abray; 525 mun 600 minut - rysgal dowlet .h 31 million 526 sekund - soygi getirsin!!!...
awtor: SAPALY | teswirler: 5 | okaldy: 7
27 ‒ Dekabr

Kosmas
+2
13:40
[i]3 Sany adamy Kosmasa Aý'a Uçurjak bolýalaý diýýä , Bularyň biri germaniýaly biri amerikaly birem Mämmet . Bular näçe ýyllap gelmeýändikleri üçin , ýanyňyza näme gerek diýip soraýarlar. Germaniýaly maňa 3 sany aýal ber diýipdir , Amerikaly maňa Piwo diýipdir , Mämmedem Maňa gaty kän çilim diýipdir . Ondan soň ätiýaçlary berlip bulary Aýa uçurypdyrlar . Aradan birnäçe ýyl geçipdir welin , Bular gaýdyp gelýär diýýä . Maşg...
awtor: aLyM | teswirler: 5 | okaldy: 9
26 ‒ Dekabr

Görünmezlik mümkinmi?
+1
12:45
Ylmy fantastiki filmleriň aýrylmaz mowzuklaryndan biri görünmezlikdir. Şuňa meňzeş filmler, göze görünmeýän bolsak näme edip biljekdigi hakda oýlanmaga mejbur edýär. Şeýlelik bilen, arzuwlarymyzyň bir gün hasyl bolmagy mümkinmi? [i]Bir obýekti görünýän zat, onuň görkezýän ýagtylygydyr. Başgaça aýdylanda, göze görünmeýän bir zadyň ýagtylygy şöhlelendirmeginiň öňüni almalydyrys. Munuň üçin ýagtylygy doly siňdirmeli...
awtor: ÇeTo | teswirler: 3 | okaldy: 9
27 ‒ Dekabr

Al al
+1
13:27
Taze yyl gelipdir gapydan ätläp, Size arzuw etjek men ony gutlap 1sebet sokolad 1sebet gulki Iñ uly sebetde bagt bolsun ilki 1sebet jan saglyk 1sebedem gul Zyyan etmez bolsa 1sebedem pul, sanasam sebetlen yzy gutarmaz Olar kop bolsada hickim götermez Sen olañ icinden geregini alay, gerekdal diyeniñi indikä goyay TAZE YYLNYZ GUTLY BOLSUN!!...
awtor: SAPALY | teswirler: 0 | okaldy: 4
27 ‒ Dekabr

paylaşyn
+0
13:25
İlki başda sizin ýetip gelýän täze ýyl bayramyňyz bilen gutlaýaryn...
awtor: SAPALY | teswirler: 0 | okaldy: 5
27 ‒ Dekabr

Sıze
+0
13:23
Ayaz babamyz batyp Kan bergili galypdyr Zatlar gymmat bolanson Kredit pul alypdyr Garpamyk sayat bolup Milyon yarym alypdyr Zaloga pul tapmanson Suwgunlaryny goyupdyr Islap uzjek ekeni Jana dozjek ekeni Uly kici hemmane Sovgat duzjek ekeni Yone ol is tapmandyr Kredidin yapmandyr Ilden gunden utanyp Kulvesinden cykmandyr 5 manatdan pul yygnan Kredidin yapalyn Ayaz baba batmasyn Bir alajyn tapalyn. Yetip gelyan taze 20...
awtor: SAPALY | teswirler: 0 | okaldy: 2
27 ‒ Dekabr

Mämmet Mike Tayson bilen Uruşda
+1
13:17
Bir Gün Mämmet Mike Tayson Bilen Uruşa çykypdyr diýýä Ýaňy Bir Başlapdyrlar welin , Mämmet Bir udarda nakawt bolupdyr Sudýa , bir , iki , üç , dört diýip sanap Otyrka Tälimçisi Mämmediň ýanyna gelip: -"9dan Öňürti turaýma diýipdir Mämmet çalaja gözüni açyp Tälimçisinden soraýar diýýä -"Sagat näçe :D...
awtor: aLyM | teswirler: 0 | okaldy: 7
27 ‒ Dekabr

GUTLAYAN
+0
13:16
...
awtor: SAPALY | teswirler: 0 | okaldy: 2
27 ‒ Dekabr

Taze yylnyz gutly bolsyn
+0
13:13
Ýaşa, ýaşa Täze Ýyl Ýaşa Ýanwar aýymyz Bizi ýolka çagyrýar Eziz Aýaz Babamyz. Aýaz Babamyz geldi Sakgaly ak gar ýaly Ýöne welin şadyýan Ýaňaklary nar ýaly *. Aýaz Baba gelsene Arçamyzy görsene Bir goşgujyk aýdaýyn Sowgadymy bersene *. Köne ýyl geçdi Täze ýyl geldi Şaýlar dakyldy Arça bezeldi....
awtor: SAPALY | teswirler: 0 | okaldy: 2
27 ‒ Dekabr

Adamzada duýduryş: Mör-möjekleri öldürmegi bes ediň
+0
12:51
Ýok bolmak howpy abanýan 1 million haýwanyň ýarysy mör-möjeklerdir. Bilermenleriň gözden geçirişinde bu ýitip gitmegiň adamzat üçin heläkçilikli boljakdygy habar berildi, bu "adamzada duýduryş" boldy. Finlýandiýanyň Tebigat taryhy muzeýiniň biology we gözlegiň esasy awtory Pedro Kardoso duşenbe güni neşir edilen "Mör-möjekleriň ýok bolmak krizisine duçar bolmagy gaty aladalandyryjy" diýdi. [b]OLAR 6 WAGTD...
awtor: aLyM | teswirler: 0 | okaldy: 4
27 ‒ Dekabr

King (VIII) 8-nji Genri we täsin durmuş hekaýasy
+1
04:27
Angliýanyň koroly Genrih VIII (ýa-da VIII Genrih ) alty gezek durmuş gurup, Iňlis reformasynda möhüm rol oýnap, ýurduny protestant halkyna öwürdi. [i]Genri Tudor 1509-njy ýyldan tä 1547-nji ýylda ölýänçä Angliýanyň şasydy. Angliýanyň koroly VII. Genriň we Elizabet Yorkorkyň ogly Genrih VIII, kakasy ölenden soň Angliýanyň şasy boldy. Alty gezek öýlendi, iki aýalynyň kellesini kesdi we Iňlis özgertmeleriniň esasy öj...
awtor: aLyM | teswirler: 3 | okaldy: 4
07 ‒ Dekabr

Dostlukmy ya soygi?!
+6
13:57
Dostuň ýüregini dökjek bolsa, sen hemişe wagt tapmaga taýyn. Soňky wagtlarda sen onuň bilen has köp wagtyňy geçirýärsiň. Emma ol özüň ýaly gyz däl-de, oglan. Sen öz ýanyňdan: «Biz ýöne bir dost» diýýärsiň, ol hem şeýle pikirdedir öýdýärsiň. Eýsem, bu barada alada etmelimi? Bu nämä eltip biler? Bu näme üçin wajyp? Sen näme edip bilersiň? Maslahatlar Bu nämä eltip biler? Oglanyň gyz bilen, gyzyň hem oglan bilen dost bo...
awtor: Miss_Minnosh | teswirler: 7 | okaldy: 17
19 ‒ Dekabr

Olupdyr yşk elinden
+2
05:12
Köüül haýran olupdyr yşk elinden, Jiger burýan olupdyr yşk elinden. Nijeler täj-u tagty, mal-u mülki, Goýup urýan olupdyr yşk elinden. özüm iň galmady sabry-karary, Göziim girýan olupdyr yşk elinden. Eridi garly daglar zerre-zerre, Deňiz umman olupdyr yşk elinden Goýup Ybrahym Edhem täj-u tagty, Yeri külhan olupdyr yşk elinden. [i]Zihi Mahsur ki magşuk ýolunda, Başy berdar olupdyr y...
awtor: ÇeTo | teswirler: 1 | okaldy: 5
26 ‒ Dekabr

Agyrlyk kanuny (agyrlyk) näme? Kim tarapyndan tapyldy?
+2
10:07
Jisimler goýberilende aşak düşýändigini (ýagny ýeriň merkezine) aşak düşýändigini hemmeler bilýär. Olara 'agyrlyk güýji' bilen çekilýär diýilýär. Sir Nýutonyň bir almanyň ýere gaçandygyny görüp, agyrlyk güýjüni "açandygy" aýdylýar. (Dogry bolmagy ähtimal başga bir hekaýa görä, alma ýykylanda Nýutonyň kellesine düşdi). [i][Aslynda, Nýutonyň döwründen ozal ýeriň özüne tarap zatlary çekmäge synanyşýandygy hemmelere mä...
awtor: ÇeTo | teswirler: 5 | okaldy: 3
25 ‒ Dekabr

Gar yagyar
+0
19:21
Çölüň ruhy käte gatnap ileri, Ýel kaňkaýa, süýräp üşän jesedin. Dymma garasarlaň münen simleri, Ikiýana hallan atýa ses edip. Çakyr aýaz meçew alyp gijeden, Ak hasasyn dürtüp, çokanda derdim. Men öňlerem gar ýaganda gijeler, Gar perisi bilen derdinişerdim. Gar ýagýar, bu älem açanda gujak, Teşneligi öz mährine unadyp. Men heşelle kakýan, ertirki geýjek, Ädigimiň ýokdugyny unudyp. Gyş gyş bormy, gar ýagmasa aslynda...
awtor: Aynajan | teswirler: 2 | okaldy: 4
26 ‒ Dekabr

Sesiň tizligi näme? Ses nähili ölçelýär?
+3
12:33
Çalt gidýän zatlary ölçemek kyn. Sesiň tizligi munuň gowy mysalydyr. Ilkinji gezek fransuz filosofy we alymy Pýer Gassendi XVII asyryň başynda ölçenilipdi. Gassendi dostunyň depäniň depesinden top oklaýandygyny uzakdan synlady. Ýagtylygyň ajaýyp çalt hereket edýändigini bilýärdi; şonuň üçin top uçguny we tüssäni görmezden öň atylan bolmaly. Birnäçe wagtdan soň ses eşidildi. [i]Sesi giç eşidmeginiň sebäbi sesiň uza...
awtor: ÇeTo | teswirler: 4 | okaldy: 4
27 ‒ Dekabr

Ýedilikler
+0
03:25
♥Ýedi ata: Adam ata, Nuh ata, oz atan, azan atan, sunnet atan, ylym atan, gaýynatan. ♥Yedi ene: How ene, Bibi ene, sunk ene, gobek ene, eneke, gelneje-yenne, gayynene. ♥Yedi suyji zat: Ene, Ata, caga, jan, soygi, uky, bal. ♥Yedi sany toy: babek, dis, galpak, sunnet, durmus, bilim, pygammer. ♥Yedi hayyr is: kalby paklik, bag oturtmak, hatamdan gorum(elin acyklyk), hassany soramak, tovella etmek, tesnani yakmak(suw...
awtor: Aynajan | teswirler: 0 | okaldy: 1
27 ‒ Dekabr

Degişme äheňde çyn
+1
03:17
Allaberdiýew Arslan Dasary yurda gitjek bolyan oglanyn anyrda okap yoren oglandan anyryn hezilligni gurrun ber diyende aydan gurruni Sumkanda doluja yukun kyrk kilo Icinde gowurdak bolsa hezil bor Ayroprtda uysup otyrsyn ine Samalyot wagtynda gelse hezil bor Barden baryan ine Damadediwa Gaydanda gunesdi barsi akja gar Sol garyn ysyndan ganyan begenip Ysyndan gananda sonda hezil bor Esigin uytgeyar menzeyan orsa Sacyn...
awtor: Aynajan | teswirler: 0 | okaldy: 4
27 ‒ Dekabr

Nirden gozlayin
+1
03:15
Agşam gördüm bir gözeli düýşimde Aýdyň men ýarymy nirden gözläýin Ýola düşdüm görmek üçin huşumda Aýdyň men ýarymy nirden gözläýin Aýlandym Daşoguz balkan ilini Tapmadym düýşimde gören gülimi Ýene dowam etdim söýgü ýolymy Aýdyň men ýarymy nirden gözläýin Mundan gitdim ýene Lebaba sary Taparym öýdüpdüm ol gözel ýary Ýa menden gizlenýä şol günden bäri Aýdyň men ýarymy nirden gözläýin Lebapdan tapmamsoň gelipdim Mara Bärd...
awtor: Aynajan | teswirler: 0 | okaldy: 3
27 ‒ Dekabr

Goşgy(degişme)
+1
03:12
Diydim: sana orsca "я тебя люблю", Yerde melek diydim, suwda bolsa guw. Diydim: для тебя этот мир куплю, "Верю тебе" diydin sonam I Love you! Нет diysen нет diydim, да diysenem да, Любишь меня diysen, menem diydim да. Gul beremde diydim sen un, ald:a, Не поняла diydin menem diydim да. Diydin поговорим больше узнаю, А то пока про тебя я не знаю. А я по русски bela yaly знаю, Diysem, diydin: люблю тебя так признаю...
awtor: Aynajan | teswirler: 0 | okaldy: 2
Umumy: 879
<< 1 2 3 4 5 ... 44 >>

Forum Map
Aforizmler
Sport älemi
Nutuklar
Nakyllar
Matallar
Talyplar w okuwcylar
Dashary yurt dilleri
Ylym-Bilimde osüşlikler
Kitaphana
Zenanlar bölümi
Aşpezlik syrlary
Internet resurslar
Sayt döretmekde komek
Programmirleme dilleri barada
Pulluk hyzmatlar we teklipler
Taze tehnalogiyalar
Telefonyn görnüşleri
Mobil operatorlar
Dünýa tazelikleri
Goşgular dünyäsi (1)
Goşgular dünyäsi (2)
Goşgular dünyäsi (3)
Awto älemi
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Degishmeler älemi
Oyunlar,tetler,soraglar
Gutlaglar we dilegler
Agzalardan Interwyu
Jahan kino sungaty
Turkmen aydy sungaty
Jahan aydym sungaty
Saýt hakynda
Sayt tazelikleri
Ortaça
Teklipler

Library Map

Giriş Aramyza goşul Parolymy_unutdym
Soyguli.Ru 2019-2021 ýyl
Ýene-de ulgamda!
© By (Web developer) Kakabaýew Atamyrat [We-Pro]
(Adminstrator) Perka

Яндекс.Метрика