Eger endikler galdyrylmasa, wagtyň geçmegi bilen zerurlyga öwrülýär.
H A L Y P A . R U
W e B . S o y g u l i . R u
Agza: 9 Myhman: 6
Iceri gir Agza bol
Vip agzalar(0)
# Şu gün saýtymyzda 1 -sany agzamyzyň doglan güni !!!
PHOTO BloG
Doly gör
Bölümler

Mowzuklar
Soňkylar | Gürrüňdeşlik | Umumy bölüm | Jemgyýet we ynsan | Sungat älemi | Internet we programmirleme | Internet biznes | Kompiýuter we tehnika | Telefon we operatorlar | Ylym-Bilim | Saýt barada | Hemmesi
24 ‒ Oktýabr

Garaýşyň üç aratapawudy
+0
02:30
Iş bilen baglanyşykly garaýyş. Göz öňüňize getiriň iş bilen baglanyşykly gepleşik, siziň söhbetdeşiňiziň maňlaýynda üç burçlyk içinde göz ýerleşdirilen. Öz garaýşyňyzy şol üç burçlyga tarap ugrukdyryň, siz salykatly atmosferany döredersiňiz. Gürrüňdeşiňiz siziň gepleşiljek iş barada taýyndygyňyzy duýar, ýöne bir şert boýunça, eger-de siziň nazaryňyz onuň gözünden aşak düşmese. Şunuň bilen siz gepleşigiň ädimini garaýşyň ü...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 1
24 ‒ Oktýabr

Göz
+0
02:30
Barlagçylaryň tassyklaýşy ýaly, ýagny Lew Tolstoý gözüň 85 görnüşinuň kölegesi we ýylgyryşyň 97. Gözüň kömegi bilen adamzadyň kominikasiýasynyň iň anyk we açyk signal alyp bolýar. Şonuň üçin gepleşik wagtynda öz gözüň hereketini alyp barmagyň gözegçilik etmeli. Şonuň üçin öz söhbetdeşiňiz bilen gowy gatnaşygy gurnamak üçin, siziň garaýşyňyz onuň garaýşy bilen gürrüňdeşligiň dowamynda 60 – 70 göterimi gawatlaşmalydyr. Gow...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 2
24 ‒ Oktýabr

Ýüzüň çep ýarym bölegine serediň
+0
02:30
Suratkeşlere we suratçylara adamynyň ýüzi assimetrikidigi bireýýam mälim, netijede ýüzüň çep we sag tarapy aýratyn duýgy bildirýär. Ýaňy ýakyndaky barlaglarda ýüzüň çep we sag tarapy beýniniň hersi aýratyn ýarym şarlygynyň gözegçiliginde ýerleşýär diýip aýtýar. Çep tarap ýarym şarlygy ukyp başarnygyny we gepleşigine gözegçilik etýär, sag tarap ýarym şarlygy bolsa duýgulary, göz öňüne getirme we sensor işjeňligini dolandyr...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 4
24 ‒ Oktýabr

Behterewiň garaýşy
+0
02:29
Öňdebaryjy bilermen W.M.Behterew, telepaty (pikirleri we duýgulary aradaşlyga berip bolýar diýen ylmy taýdan tassyklanmadyk hadysa) barada ýygy-ýygydan ýatlaýar, ol öz mimika barlaglaryň örän kän ünsini berdi. Ol ähli mimika hereketleri görkezmesi öz bolşy bilen üýtgemegiň ýa-da garylmagyň esasynda döremegi diýip hasap etýär. Bu iki sany esasy mimika döremegi şulara baglanyşdyrdy: -Položitel mimiki tony. Onuň häsiýeti:Maň...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 1
24 ‒ Oktýabr

Mimika bu dogulanyňdan çagalykdan bolýar
+0
02:29
Bu barlag işleri, bäbekleriň ýaňy bolan wagtyndan başlap, daş töweregindäki adamlaryň kyn mimika signallaryny saýgarmagy, esasanam hem öň öz ejesiniňkini başga signal diýip hasaplaýar. Şunlukda biziň ählimiz ýagty jahana sözsiz aragatnaşyk başarnygy bilen gelýäris. Bu zadyň esasynda genetiki köki ýatyr. Bäbekler üç aýlyk bolanynda öz ejelerine özboluşlyja mimika tanslary bilen jogap berýärler, soňra gün günden, hereketler...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 1
24 ‒ Oktýabr

Bäbejikleriň fizionomistlar (adamyň ýöreýşinden, ýüz keşbiniň hereketinden içki duýgusyny bilýän ada
+0
02:29
Adamynyň mimikasyna näçe asyrdan bäri gyzyklanylýandygyna garamazdan, diňe ýetmişinji ýigriminji asyryň ýyllarynda öwrülişikli hakyky açyş boldy. Iki Amerikan bilermenleri – T. Fild. we D.Stern, biri birinä bagly bolman çagalaryň özlerini alyp baryşlaryny öwrendiler. Bu iş alty eklemda alnyp baryldy. Barlagyň netijesinde indikler anyklanyldy. -Bäbekler başga zatlardan diri adamynyň ýüzini görenlerinde düýbünden başgaça üt...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 1
24 ‒ Oktýabr

Kommunikassion – düzüliş
+0
02:28
Düzmeklik sözi bu komunikassiýanyň bary ýogy ujypsyzja bölegi, M.Ardžaýlonyň we beýlekileriň makalalrynda “Biratn žurnalynda jemgyýetçilik we kliniki psihologiýada” (1970 T.9.Ç. 222-231) görkezilen, täsir etmegiň 55 göterimini pantomimika anyňlaýar. – Beden hereketiniň dili (pozalar, žestlar, mimikalar, göz bilen gatnşaşyklar), 38 göterimi bolsa – sesiň tony bilen 7 göterimi bolsa – gürrüňiň düzümi bilen. Pantomimika we s...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 1
24 ‒ Oktýabr

Aň düşünje we doly aňşyrylmadyk düşünje
+0
02:25
Biz bizi gurşap alýan dünýäden gelýän maglumatlardan ujypsyzja bölegine düşünmäge ukyply. Akyl ýetirmän esli zatlary kabul etýäris. Biziň akyl ýetirijiligimiz kesgitlenen, ol bary ýogy 7 blok maglumat kabul etmäge ukyply. Doly aňşyrylmadyk düşünjämize garşy – organizimi ýaşaýyş ukybyny beriji prosses (işjeňlik), okuwyň netijesinde, durmuş tejribesinde ýe-ne köp zatlary bilmegiň ( şol wagt bilmen zatlaryň) ýöne akyl ýetirm...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 1
24 ‒ Oktýabr

ÝALŇYŞLAR WE ŞOWSUZLYKLAR
+0
02:23
Näme diýse diýsin özgeler Meniň bu meselä öz garaýşym bar Adam ýalňyşýarmy diýmek özgerer Diýmek, oňa ösüş garaşýar....
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 2
24 ‒ Oktýabr

SABYR
+0
02:22
Sabyrlylyk adamy beýgeldýän, ýetilmesi kyn sepgitlere ýetirýän we durmuşda adama iň zerur bolan häsiýetleriň biridir. Sabyr garaşmak däldir. Sabyr edýän işiňi özüňe erk edip dowam etdirip bilmekdir. Sabyr -- kanagatlylykdyr. Adama her bir işde sabyrlylyk gerekdir. „sabyrly gul dura-bara şat bolar“ diýilşi ýaly sabyr etmegi başarýan adam durmuşda bagta-da ýeter maksat-myradynada. „Sabyr ajydyr miwesi datly“ diýilşi ýaly s...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 1
24 ‒ Oktýabr

SÖÝGÄ GARAÝYŞ
+0
02:22
Ýaşaýyşyň çeşmesi, durmuşyň manysy, päkligiň nyşany bolan söýgi adamzadyň bu dünýäde ýaşaýyşyna dowam etdirmegine sebäp bolýan jadyly duýgudyr. Duýgularyň naýbaşy bolan söýgi hakda ençeme görnükli şahyrdyr ýazyjylar öz garaýyşlaryny pikirlerini wasp edip aňyrsyna çykyp bilmändirler. Eýsem diňe şahyr ýazyjylar däl dünýädäki her bir adamyň söýgä garaýşy bolýar. Biri söýgä uly baha berýän bolsa onda başga biri söýgi diýilýän...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 5
24 ‒ Oktýabr

YNAM
+0
02:21
...Kynçylyk ýok ejizlik bar dünýede G. Ezizow Durmuşda maksadymyza ýetmek üçin ýa-da haýsyda bolsa bir işi etjek bolanymyzda ähli zatdan öň özümize bolan ynamymyz iň uly ýaragymyzdyr. 1000000 sanynyň öňündäki birlige ynam diýsek onda onuň yzyndaky nolluklar ukyplarymyz we başarnyklarymyzdyr. Öňündäki birlik bolma...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 2
24 ‒ Oktýabr

KÄMILLIK
+0
02:21
Kämillik näme, adam nädip kämil çykýar, durmuşda haýsy ýollar kämillige eltýär ýaly soraglar beýik ägirtleriň ömür boýy jogap gözläp giden soraglarydyr. Bular entägem adamzadyň jogap gözläp ýören soraglarydyr. Sebäbi kämilligiň soňy ýok, onuň aňyrujyna çykan adam ýok. Durmuşda saçyna ak düşüp, çagalyk endiklerinden gutulyp bilmedik adamlara duş gelýän wagtymyz az däl bolsa gerek. Emma munuň tersine özi entäk ýaş hem bolsa...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 1
24 ‒ Oktýabr

ARZUWLAR WE MAKSATLAR
+1
02:20
Dünýede her bir adam öz arzuw-hyýallary we maksatlary bilen ýaşaýar. Olaryň käbiri başa barýar käbiri bolsa şol arzuwlygyna galýar. Ýöne adam şondada şol başa barmadyk arzuwlary hakda oý-pikir ummanyna batyp, ýylgyranyny ýa-da tukatlananyny duýman galýar. Eýsem durmuşy arzuw-hyýalsyz we maksatsyz göz öňüne getirip bolarmy näme?! Geliň şol arzuw- hyýallar we maksatlar hakda we olara nähili ýetmelidigi hakda söz açalyň! Il...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 3
24 ‒ Oktýabr

DOGRULYK - DOST GAPYSY
+0
02:19
„Pişigiň ýyndamlygy samankeppä çenli“ diýilşi ýaly ýalan sözüň, bidüzgünçiligiň we pyssy-pyjurlygyň üsti haçan hem bolsa bir gün açylyar. Adam öz ýalan sözi we eden erbet işi bilen diňe bir daş-töweregini däl, eýsem özüni hem aldaýar, edil daş töweregindäkilere zyýan ýetirişi ýaly özüne hem zeper ýetirýär. Çünki ýalan söz, edilen erbet iş we nebsiňi diňlemek adamyň ýüregini garaldýar we wyždanyny birahat edýär. Ýalan sözl...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 1
24 ‒ Oktýabr

DOGRY PIKIRLENMEK
+1
02:19
Her bir adam durmuşda öz pikirleri, öz arzuw-hyýallary bilen ýaşaýar. Ýöne elbetde şol pikirler, arzuwlar daşky gurşawyň üýtgemegi ya-da täze täsirlenmeler arkaly düýpgöter üýtgäp bilýär. Dogry pikirlenmek, gowy zatlar pikirlenmek, adamlar hakda gowy düşünjede bolmak adamyň durmuşdaky maksatlaryna ýetmekde galybersede öz saglygy üçin peýdalydyr. Dünýädäki adamlaryň ählisi öz pikirleri arkaly şol pikir edýän zadyny özüne...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 2
23 ‒ Oktýabr

Ýylgyryñ !
+6
07:37
Ýylgyryñ, ýylgyryş ýürekden bolsun, Gülüñ, gülmekligi başarýarkañyz! Ähli yzgytsyzlyk serhetin bozuñ, Ana, şonda ýazylyp gider öýkäñiz. Ýylgyryñ, dünýäni heýjana salyp, Gûlüñ, göwün meýil etsin uçmaga! Ynanaryn biri ýürekden gülüp, Göni girip giden bolsa uçmaha. Ýylgyryş gudratdyr, Hakyñ peşgeşi, Gysganmañ ýylgyryşyn güler ýüzleriñ, Kim bilýär, birine dermandyr, belki, Hemmäge ýylgyryp, gülüp ýüzleniñ! Ýylgyryñ, ýylgyr...
awtor: PERKA | teswirler: 0 | okaldy: 9
23 ‒ Oktýabr

Başardarmyka?!
+3
05:56
Gitdiñ, sensiz indi mundan añyrsy, Ýalñyz bir özüme başardarmyka?! Kalbymy üşetýän ýakymsyz şemal Nireden gelýärkä, daşardanmyka?! Onda neçün penjireden lowurdap, Tozan basan suratyña Gün düşýär. Ýanymda mahalyñ barlygyñ undup, Indi bolsa özüm bilen gürleşýän. Şu saýlan ýolumda gitsem düñderlip, Ýa ýakyn ýolumy daş edermikä?! Birdan gulagyma sesiñ eşdildi, Daşardanmyka? *** Mende göwnüñ bardygyny bilemsoñ, Agşamky jañla...
awtor: PERKA | teswirler: 0 | okaldy: 7
23 ‒ Oktýabr

DURMUŞDAKY KYNÇYLYKLARY ÝEŇIP GEÇMEK
+3
03:45
Baglygyň arasynda dynç alyp oturan bir ýigidiň gabarçagyndan çykjak bolup janygýan kebelege gözi düşüpdir. Ol ony üns bilen synlamaga başlapdyr. Ol kebelek näçe jan etsede gabarçagyndan çykyp bilmändir. Ol ýadap ysgyndan gaçypdyr we hereket etmegi goýupdyr. Az salymdan kebelek ýenede gabarçagyndan oturmagyň deregine ruhubelentlik bilen öňe okdurylmalydyrys. Sebäbi duçar bolýan kynçylyklarymyzyň, durmuşda öňümizden çykýan...
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 6
Umumy: 879
<< 1 ... 42 43 44

Forum Map
Aforizmler
Sport älemi
Nutuklar
Nakyllar
Matallar
Talyplar w okuwcylar
Dashary yurt dilleri
Ylym-Bilimde osüşlikler
Kitaphana
Zenanlar bölümi
Aşpezlik syrlary
Internet resurslar
Sayt döretmekde komek
Programmirleme dilleri barada
Pulluk hyzmatlar we teklipler
Taze tehnalogiyalar
Telefonyn görnüşleri
Mobil operatorlar
Dünýa tazelikleri
Goşgular dünyäsi (1)
Goşgular dünyäsi (2)
Goşgular dünyäsi (3)
Awto älemi
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Degishmeler älemi
Oyunlar,tetler,soraglar
Gutlaglar we dilegler
Agzalardan Interwyu
Jahan kino sungaty
Turkmen aydy sungaty
Jahan aydym sungaty
Saýt hakynda
Sayt tazelikleri
Ortaça
Teklipler

Library Map

Giriş Aramyza goşul Parolymy_unutdym
Soyguli.Ru 2019-2021 ýyl
Ýene-de ulgamda!
© By (Web developer) Kakabaýew Atamyrat [We-Pro]
(Adminstrator) Perka

Яндекс.Метрика